week1

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ใคร่ครวญ 
- นอบน้อม
- เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น 
กิจกรรม : ก้อนหินกับเรื่องเล่าวันหยุด
ขั้นเตรียม : Brain gym 3 ท่า
- กำแบ ตรงกันข้าม
- จีบ แอล
- งูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตะกร้าก้อนหินมาวางไว้หน้าด้าน
กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไร ก้อนหินคล้ายกับตัวเราอย่างไร (นักเรียนยกมือแลกเปลี่ยน)
- ครูส่งตะกร้าให้กับนักเรียนด้านขาวมือและ ด้านซ้ายและ นักเรียนไหว้รับขอบคุณอย่าง
นอบน้อม นักเรียนหยิบก้อนหินคนละ 1 ก้อน
- ครูเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิดเรียนให้นักเรียนฟังเมื่อเล่าเสร็จครูจะนำก่อนหินไปวางไว้ที่กลางห้อง
- จากนั้นครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม เหตุการณ์ที่นักเรียนเสียใจ/ดีใจที่สุดในช่วงปิดเรียนมีอะไรบ้าง ทำไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้น
- นักเรียนเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในช่วงวัน
หยุดให้ครูและเพื่อนๆฟัง ครูและเพื่อนๆฟังอย่างตั้งใจ นักเรียนที่เล่าเสร็จจะนำก้อนหินไปวางที่กลางห้องเช่นกัน ทุกคนได้เล่าถ่ายทอด
ขั้นจบ:
- Empower ด้วยการขอบคุณเรื่องเล่าในช่วง
วันหยุด ขอบคุณก้อนหิน ขอบคุณกันและกัน
- Monitor เก็บอุปกรณ์
 - ก้อนหิน
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ฝึกการคิดจินตนาการสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
กิจกรรมบัตรคำ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (กำแบ 10 ครั้ง,แตะสลับ 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม:
-ครูโชว์บัตรคำให้นักเรียนดู ต้นไม้ครูตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไร,นึกถึงอะไร,เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
-ครูมีบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 ใบให้นักเรียนหยิบพร้อมกับไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
-นักเรียนอ่านคำที่ตนเองได้
-ครูถามนักเรียนคำที่ตัวเองได้นึกถึงอะไร,เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
-เล่าเรื่องราวต่อกันจากบัตรคำที่ตัวเองได้
ขั้นจบ:
ขอบคุณกันและกัน,ขอบคุณเรื่องเล่าจากนักเรียน
- บัตรคำ
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
กิจกรรม : เป่าสี
ขั้นเตรียม : อยู่กับตัวเอง กลับมารู้ตัวอยู่กับ ลมหายใจ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูโชว์ภาพศิลปะให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไร, ศิลปะคืออะไร
-ครูนำสีน้ำ พู่กัน และกระดาษ A3 ไว้ตรงกลางวงกลม
-ครูสร้างข้อตกให้พี่ๆช่วยกันสร้างศิลปะจากการนำพู่กันจุ่มสีแล้วหยดลงบนกระดาษจากนั้นใช้หลอดเป่าทำจนครบทุกคน
-ครูหยิบผลงานโชว์ให้นักเรียนดูนักเรียนเห็นอะไรจากภาพ คล้ายสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด
-นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพ
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- Monitor เก็บอุปกรณ์
-กระดาษ A3
-สีน้ำ
-ภาพ
-พู่กัน
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
-  เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
กิจกรรม : ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลง ให้นักเรียนสังเกตมีสิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปของโรงเรียน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนเดินเป็นคู่
- นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นเช่นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน สิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
ขั้นจบ:
- ครูEmpower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน
บริเวณโรงเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
- คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
ชื่อกิจกรรม : นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : Brain gym ( กำ  แบ 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง (1 นิ้วต่อ 1 ความทรงจำ)
-นักเรียนนำเสนอเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ
- กระดาษครึ่ง A4
- มือของเรา
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียนตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์

วันอังคาร
วันพุธ


วันพฤหัสบดี
เดินปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น