Week2

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: เมล็ดมะขาม
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 3 ท่า (กำ แบ, จีบ แอล , ตะสลับ)
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าเมล็ดมะขามมาให้นักเรียนดู  ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง
- นักเรียนหยิบคนละ 1 มือ แปลงร่างเป็นสัตว์คนละ 1 ชนิด
- ถ่ายทอดเรื่องราวแปลงร่างเป็นสัตว์อะไร เพราะเหตุใด, เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
ขั้นจบ:
- ขอบคุณกันและกัน/ Empower
- Monitor เก็บอุปกรณ์
- เมล็ดมะขาม
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- ฝึกการคิด การแก้ปัญหา
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้
กิจกรรมบล็อกทางเดิน
ขั้นเตรียม:  อยู่ที่ลมหายใจของตนเอง 3 ลมหายใจ, หลับตาทำสมาธิ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมบล็อกทางเดินร่วมกับผู้ปกครอง
- ปัญหาอุปสรรคที่เจอนักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร
-แต่ละคนได้เล่าถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้และการแก้ปัญหาในการทำงาน
ขั้นจบ:
ขอบคุณกันและกัน,  Empower ทุกคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมในวันนี้
- บัตรคำ
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสมาธิ จดจ่อ
- จินตนาการ สร้างสรรค์
กิจกรรม เหรียญสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ กำแบ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูมีตะกร้าที่ใส่เหรียญ1บาท กระดาษ และสีไม้
- ห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง รู้สึกอย่างไร
- นักเรียนส่งตะกร้าให้เพื่อนที่อยู่ด้านข้าง
หยิบ
- สร้างสรรค์ภาพจากเหรียญบาทตามจินตนาการของตนเอง
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพที่ทำ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน Empower
- เหรียญบาท
- สีไม้
- กระดาษครึ่ง
A4
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
กิจกรรม : ของเล่นสู่แรงบันดาลใจ
ขั้นเตรียม :กิจกรรม Brain Gym 2 ท่า (กำแบ 10 ครั้ง,แตะสลับ 10 ครั้ง)กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูจะนำของเล่น ( เลโก้) มาวางไว้ข้างหน้า
- ครูใช้คำถามกระตุ้น เห็นอะไร? เห็นแล้วนึกถึงอะไร?
-   นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-   ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งยากจนมากและไม่มีเงินซื้อของเล่น
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆและครูร่วมรับฟัง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน
- เลโก้
- เรื่องเล่า
- บรรยากาศในห้องเรียน


วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


วันอังคาร

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
(แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)

ขั้นจบ
(ขอบคุณกันและกัน)


วันพุธ
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันศุกร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น