week9

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- คิดเชื่อมโยง
- จินตนาการ
- ใคร่ครวญ ทบทวน
กิจกรรม : หวดข้าว
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง, แตะอวัยวะส่วนต่างๆตามคุณครู
ขั้นกิจกรรม : ครูนำหวดข้าว มาให้นักเรียนดู กระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร/ เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้าปากกาและกระดาษ ขนาดครึ่งของครึ่งA4ให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับอย่างนอบน้อม หยิบปากกาคนละ 1 ด้าม กระดาษคนละ 1 แผ่น วางไว้ที่ด้านหน้าของตนเองก่อนส่งให้เพื่อนคนถัดไป เพื่อนไหว้รับอย่างนอบน้อมก่อนหยิบ ส่งไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม หวดข้าวนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด
- เขียนลงในกระดาษ A4 ขนาดครึ่งของครึ่งA4
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- หวดข้าว
- กระดาษ ขนาดครึ่งของครึ่งA4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดเชื่อมโยง
- ใคร่ครวญ ทบทวน
- ความเข้าใจต่อสิ่งที่
ได้เรียนรู้มาในวิชาคณิตศาสตร์
- สามาถนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
กิจกรรม : Math Q4
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง, แตะอวัยวะส่วนต่างๆตามคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
- ครูกระตุ้นการคิด คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร, นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Q4
- นักเรียนยกมือขึ้นตอบแลกเปลี่ยน
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
- ตรงกลางเขียนคำว่า “สรุปองค์ความรู้หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์” จากนั้นแตกกิ่งเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ(MM) ครูให้เวลา 5 นาที
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้อง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ A3
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- สมาธิ สติ
- คิดเชื่อมโยง
- จินตนาการ
- ใคร่ครวญ ทบทวน
เรื่องที่เรียนรู้ในวิชาดนตรี
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับวิชาดนตรีที่เรียน
- นักเรียนร้องเพลงคนธรรมดา จากนี้ไปจน
นิรันทร์ (คอรัส)
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้สึกจากการร้องเพลง   
ขั้นจบ:
- ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนจับมือให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
- เพลง
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม :โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, งูใหญ่, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
- กระตุ้นร่างกายโดยการเคาะที่ศีรษะ ไหล่ เข่า, 14 ท่า)
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- มีสติจดจ่อ
- การฟัง
- เห็นการเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์

กิจกรรม :รักในเอเดน
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูอ่านหนังสือรักในเอเดนให้นักเรียนฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้ากระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 แผ่น ส่งต่อให้เพื่อนจนถึงคนสุดท้าย
- ครูพูดถึงความรักนักเรียนนึกถึงอะไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่เขียน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณหนังสือที่ทำให้เราได้เรียนรู้
- ตะกร้าใส่กระดาษ
- หนังสือรักในเอเดน
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น