week8

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- คิดเชื่อมโยง
- จินตนาการ
- การฟัง
กิจกรรม : ตัวเรากับหนังยาง
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง, แตะอวัยวะส่วนต่างๆตามคุณครู
ขั้นกิจกรรม : ครูนำตะกร้าที่ใส่หนังยางและกระดาษ ขนาดครึ่งของครึ่งA4 มาให้นักเรียนดู กระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร/ เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้าหนังยางและกระดาษ ขนาดครึ่งของครึ่งA4ให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับอย่างนอบน้อม หยิบหนังยางคนละ 2 เส้น กระดาษคนละ 1 แผ่น วางไว้ที่ด้านหน้าของตนเองก่อนส่งให้เพื่อนคนถัดไป เพื่อนไหว้รับอย่างนอบน้อมก่อนหยิบ ส่งไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ทำให้หนังยาง 1 เส้น เป็นเกลียว อีกเส้นไม่ต้องทำอะไร
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม หนังยางทั้งสองเส้นเหมือนหรือคล้ายกับตัวเราอย่างไร
- เขียนลงในกระดาษ A4 ขนาดครึ่งของครึ่งA4
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- หนังยาง
- กระดาษ ขนาดครึ่งของครึ่งA4
- ตะกร้า
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดเชื่อมโยง
- ใคร่ครวญ ทบทวน
กิจกรรม : หน้ากาก
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง, แตะอวัยวะส่วนต่างๆตามคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
- ครูกระตุ้นการคิด หน้ากากเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
- นักเรียนยกมือขึ้นตอบแลกเปลี่ยน
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
- ตรงกลางเขียนคำว่า “หน้ากาก” จากนั้นแตกเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ครูให้เวลา 5 นาที
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้อง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ A4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- คิดเชื่อมโยง
- จินตนาการ

กิจกรรม : สัญลักษณ์แทนตัวเอง
ขั้นเตรียม: หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- ครูอธิบายกิจกรรม สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติวาดภาพสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองวาด   
ขั้นจบ:
- ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม :โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- มีสติจดจ่อ
- การอ่าน การฟัง
- เห็นการเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์

กิจกรรม :หนังสือเพื่อนรัก
 ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำตะกร้าหนังสือออกมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเห็นอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ทำไมเราต้องอ่านหนังสือ เพราะเหตุใด
- ครูส่งตะกร้าหนังสือให้นักเรียน นักเรียนหยิบคนละ 1 เล่ม ส่งต่อให้เพื่อนจนถึงคนสุดท้าย
- ครูให้เวลาในการอ่าน 10 นาที
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การอ่าน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณหนังสือที่ทำให้เราได้เรียนรู้
- ตะกร้า 2 ใบ
- หนังสือ 30 เล่ม
- บรรยากาศในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ตัวเรากับหนังยาง

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น