Week7

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่, กำแบ, แตะ นับ)
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายข้อตกลงในการทำกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ
- ครูเตรียมสลากรายชื่อและสลากคำถามวางไว้ตรงกลางวงกลม แล้วขออาสานักเรียนสุ่มจำคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง หลังจากนั้นจึงสุ่มจับรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการไขปริศนาตอบคำถาม
- เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ผู้ที่ตอบถามจะได้สิทธิ์ในการจับสลากเลือกคำถามและอ่านคำถามให้ครูและเพื่อนฟัง รวมทั้งได้สิทธิ์ในการจำสลากเลือกผู้ที่จะตอบคำถามในข้อต่อไป
- ทำกิจกรรมต่อเนื่องไปจนครบทุกคน
ขั้นจบ:
 ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมไขปริศนาหาคำตอบ และขอบคุณทุกๆคำตอบจากนักเรียนทุกคน
- สลากคำถาม
- สลากชื่อนักเรียน
- บรรยากาศใน
ห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
จินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงงานศิลป์
กิจกรรมงานศิลป์สร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (กระต่าย กอหญ้า, สนัขจิ้งจอก งูใหญ่, จีบ เอล)
ขั้นกิจกรรม
ครูนำตะกร้าที่ใส่ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดครึ่งของครึ่งA4 จำนวน 30 แผ่นออกมาวางไว้ด้านหน้า
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง ฯลฯ
ครูแจกส่งตะกร้าให้นักเรียนนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม และหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น วางไว้ด้านหน้าตนเองก่อนส่ง
ตะกร้าให้เพื่อนที่อยู่ถัดไป
ครูให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมเป็นเรื่องราวตามจิตนาการ 5 นาที
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- ปากกาหมึกซึม
- กระดาษ 100 ปอนด์ (ติดด้วยเศษเหลาสี)
- บรรยากาศใน
ห้องเรียนพฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากรูป
ขั้นเตรียม : Brain gym กำกับสติ โดยการดูลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกระดาษรูปร่างต่างๆ จำนวน 30 แผ่น ออกมาวางไว้ด้านหน้า
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง
ครูส่งกระดาษให้นักเรียน นักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม และหยิบกระดาษรูปต่างๆคนละ 1 รูป วางไว้ด้านหน้าตนเองก่อนส่งให้เพื่อนที่อยู่ถัดไป
ครูให้นักเรียนสังเกตรูปที่ได้ เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งใด พร้อมให้เหตุผล (จากนั้นต่อเติมภาพตามจินตนาการ) 
3 นาที
- นักเรียนแต่ละคนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต่อเติม พร้อมให้เหตุผล
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษรูปต่างๆ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากรูป
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น